Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Drukuj
środa, 12 sierpnia 2015 08:47

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 


Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów :
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

 

Więcej…
 
„DOPALACZE” - INFOLINIA Drukuj
czwartek, 23 lipca 2015 09:03

W związku z licznymi przypadkami zatruć substancjami psychoaktywnymi oferowanymi jako tzw. „dopalacze”, Główny Inspektor Sanitarny uruchomił bezpłatną infolinię pod numerem 800 060 800.

Infolinia daje możliwość uzyskania informacji o negatywnych skutkach zażywania „dopalaczy” oraz o możliwości leczenia zatruć spowodowanych tymi substancjami. Pod wskazanym numerem rodzice, którzy podejrzewają, iż ich dzieci zażywają „dopalacze” mogą uzyskać fachową pomoc. Infolinia daje też możliwość przekazania informacji, mogące ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 
Dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną szkołę” w roku szkolnym 2014/2015 Drukuj
wtorek, 07 lipca 2015 12:33

Zgodnie z umową dotacji Nr 66/2015/30/MN/zs/D z dnia 22.04.2015 r. zawartą  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”, w roku szkolnym 2014/2015 dofinansowanie na wjazd śródroczny na tzw. zieloną szkołę, otrzymało 99 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 19 360 zł (z czego 88 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170 zł, natomiast 11 dzieci na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci specjalnej troski, dzieci z rodzin zastępczych otrzymało dotację w kwocie 400 zł).

Więcej…
 
Terminy pracy miejskich publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w okresie wakacji Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2015 10:00
Przedszkola Publiczne
Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy sierpień
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima sierpień
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejskie Przedszkole Nr 5 lipiec
Miejskie Przedszkole Nr 7 lipiec, sierpień
Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka lipiec
Miejskie Przedszkole Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi sierpień
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich sierpień
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki lipiec
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 od 29.06.do 10.07, od 24.08 do 31.08.
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi ______________________
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 sierpień
Zespół Szkół Nr 1 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9
im. M. Konopnickiej
lipiec
Placówki Niepubliczne
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" od 01.07.do 24.07, od 10.08 do 31.08.
Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dzieci" lipiec, sierpień
Niepubliczne Przedszkole "Światełko" lipiec
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ceduś" lipiec, sierpień
 
Od nauczyciela stażysty do dyplomowanego Drukuj
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 11:57

 

Nauczyciele pracujący w publicznych szkołach i przedszkolach mają możliwość osiągnięcia czterech stopni awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Po odbyciu trwającego 9 miesięcy stażu zakończonego rozmową przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego. Po przepracowaniu co najmniej 2 lat, od momentu ostatniego awansu, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, który twa 2 lata i 9 miesięcy. Staż ten kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Procedura uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dostępna jest tutaj. O stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany może ubiegać się po przepracowaniu co najmniej roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. Mniej więcej po 10 latach od rozpoczęcia pracy większość nauczycieli przechodzi ścieżkę rozwoju zawodowego.

Więcej…
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 13:12

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych w uzgodnieniu z prezydentem miasta, ustalili te same terminy naboru na terenie Knurowa, które są następujące:


Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" Drukuj
środa, 04 lutego 2015 14:44

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert Podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w lalach 2011-2015.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w tym:

- uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

Więcej…
 
„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014 13:54

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych - pracowników sektora oświaty, którzy pozostają bez zatrudnienia po dniu 31.12.2012 r. i są zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie śląskim. Celem projektu jest wzrost możliwości zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wsparcie doradczo - zawodowo - psychologiczne oraz szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, podnoszące lub zmieniające dotychczasowe kwalifikacje w/w grupy. Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 17