Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Harmonogram dni otwartych miejskich szkół podstawowych Drukuj
Terminy dni otwartych poszczególnych szkół
Miejska szkoła podstawowa nr 1

2.02.2016 r.

od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 2

11.02.2016 r od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 3

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 4

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 6

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 7

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 9

3.02.2016 r. od godz 17:00
 
Książki naszych marzeń Drukuj
środa, 09 grudnia 2015 14:21


W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów otrzymały wsparcie finansowe na zakup do bibliotek szkolnych książek o wyborze, których będą współdecydować uczniowie i rodzice, tj. książek:

  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane przez dzieci i młodzież,

  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,

  • rozwijające ciekawość, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Program zakłada:

  • upowszechnienie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • promocję i wzrost czytelnictwa wśród uczniów,
  • wspieranie bibliotek szkolnych w zakupie pozycji wydawniczych, które będą rozwijały zainteresowania młodych czytelników.

Więcej…
 
R A P O R T Drukuj
wtorek, 24 listopada 2015 13:36

R A P O R T

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów


Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w celu poznania i zebrania opinii na temat kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w tym wskazania, stopnia ważności każdego z proponowanych w ankiecie kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni byli pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.


Zaproszenie do konsultacji wraz z formularzem ankiety umieszczone zostało na stronach internetowych, Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Urzędu Miasta Knurów, przekazane przez prasę lokalną, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, i niepublicznego punktu przedszkolnego, mających siedzibę w Knurowie.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Knurów otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Więcej…
 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj
piątek, 30 października 2015 08:39

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

MSP-2

4 stycznia 2016 r.

16 stycznia 2016 r.

5 stycznia 2016 r.

7 listopada 2015 r.

2 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-2

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-4 2 maja 2016 r. 2 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r. 4 czerwca 2016 r.

ZS-P

2 maja 2015 r.

7 listopada 2015 r.

27 maja 2015 r.

21 maja 2015 r.

ZS-1

4 stycznia 2016 r.

14 listopada 2015 r.

5 stycznia 2016 r.

9 stycznia 2016 r.

2 maja 2016 r.

19 marca 2016 r.

27 maja 2016 r.

9 kwietnia 2016 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów Drukuj
piątek, 16 października 2015 12:04

 

Szanowni Państwo, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa z 7 września z 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolami bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie: wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Więcej…
 
Nauczyciele z nagrodami od prezydenta miasta [ZDJĘCIA, FILMY] Drukuj
środa, 14 października 2015 17:01

18 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2015 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególnym zaangażowaniem w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 pod kierunkiem Gabrieli Dudzińskiej oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie pod kierunkiem Aliny Długosz.

Więcej…
 
Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 08:08


 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wydała zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=82

 
Wakacyjne remonty w naszych placówkach Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:56


Podczas letnich wakacji przeprowadzanych jest szereg remontów knurowskich placówek oświatowych. Prace zaplanowano w prawie wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach – ich łączny koszt przekroczy 1.355.000 zł. Dzięki temu nasze placówki edukacyjne będą nie tylko nowocześniejsze i piękniejsze, ale przede wszystkim bardziej przyjazne najmłodszym mieszkańcom Knurowa.


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 17