Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

"Akademia Bezpiecznego Puchatka" Drukuj
czwartek, 21 września 2017 11:24

Wraz z początkiem roku szkolnego, już po raz IX, wystartowała „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Ta znana i ceniona przez nauczycieli ogólnopolska akcja edukacyjna, skierowana jest do pierwszych klas szkół podstawowych. Jej celem jest pokazanie dzieciom jak, podczas codziennych aktywności, uniknąć zagrożeń i zadbać o swoje oraz kolegów bezpieczeństwo. Uczestnictwo szkół w programie jest w pełni bezpłatne. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowana jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji.

Już teraz gorąco zachęcamy szkoły podstawowe do zapisów na stronie https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/formularz-zgloszeniowy

 
Reforma oświaty w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 08:58

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie reforma oświaty, która w Knurowie oznacza w skrócie:

 • Z mocy prawa przestaje istnieć Zespół Szkół nr 1, a 6-letnia MSP 9 przekształca się w 8-letnią MSP 9,
  która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne zlikwidowanego MG 3,
 • Włączenie MG 1 w strukturę MSP 1, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 1 mieści się przy ul. Słoniny 1, przy ul. Ks. Koziełka 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 4 w strukturę MSP 4, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 2 w strukturę MSP 6, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 6 mieści się przy ul. Batorego 5, przy ul. Batorego 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas szóstych, siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Pozostałe szkoły podstawowe przekształcają się z 6-letnich w 8-letnie szkoły podstawowe.
 
Organizacja roku szkolnego 2017/2018 Drukuj
piątek, 01 września 2017 08:14

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5.

Egzamin gimnazjalny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

7.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 
Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej Drukuj
poniedziałek, 31 lipca 2017 09:06

 

Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Beneficjenta – Gminy Knurów, realizuje projekt pn. Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej. Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT).

Wartość projektu: 1 343 533,84 zł

Wartość dofinansowania: 1 142 003,77 zł

Okres realizacji: od 2016-03-31 do 2017-08-31

Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie. Przebudowa zapewnia przede wszystkim udostępnienie 2 nowych oddziałów przedszkolnych i podjazdu dla niepełnosprawnych. W planowanej przebudowie planuje się lokalizację dwóch oddziałów przedszkolnych, w którego skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla uczniów, szatnia oraz toaleta dla personelu. Ponadto projekt przewiduje przebudowę części kuchni zbiorowego żywienia lokalizowanej w budynku na I piętrze. Wraz z przebudową obiekt dostosowuje się do obowiązujących wymagań technicznych, w tym ochrony pożarowej i higieniczno-sanitarnych. Realizacja projektu prowadzi do udostępnienia 2 nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich.

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Drukuj
czwartek, 27 lipca 2017 14:33


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 131/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z 4 kwietnia 2017 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zmianami).

W wyniku przeprowadzonego konkursu do świadczenia ww. usług wybrano Panią Joannę Mikucką.

Na realizację zadania w roku 2017 Gmina Knurów przeznaczyła 47.250,00 zł.

Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z dziennym opiekunem wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani objęciem opieką ich dzieci przez dziennego opiekuna proszeni są o kontakt z pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, pokój nr 315 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 730-1530; środa w godz.: 730-1730 i piątek w godz.: 730-1330) w terminach od 1.08.2017 r. do 11.08.2017 r. oraz od 21.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 02.


Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura

 
Dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017” Drukuj
poniedziałek, 17 lipca 2017 16:10Dofinansowanie zadania

"Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2016/2017”
Zgodnie z umową dotacji Nr 249/2017/30/MN/zs/D zawartą 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2016/2017 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 306 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 63 520,00 zł (z czego 256 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170,00 zł, natomiast 50 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400,00 zł).

Realizacja zadania obejmowała okres od 7 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie. W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie,

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie.

Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, takich jak Darłówko, Władysławowo, Niechorze, Łeba i Sarbinowo, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.

 
Budowa nowej siedziby Żłobka Publicznego w Knurowie Drukuj
wtorek, 04 lipca 2017 12:19

 
Reorganizacja pracy kasy MCE Drukuj
piątek, 23 czerwca 2017 09:00


REORGANIZACJA PRACY KASY MCE

Na wniosek głównego księgowego MCE, w związku ze zmianami organizacyjnymi w pionie księgowo-finansowym oraz powołując się na przepisy:

1)    ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),

2)    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 793),

w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zabezpieczenia osób (pracowników MCE, petentów) i mienia (siedziba MCE, pomieszczenia KASY MCE) informuję, że z dniem 22 maja br. do odwołania obowiązuje obrót bezgotówkowy
w zakresie wszystkich wydatków zakupowych.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za pracę, wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń, świadczeniami społecznymi, stypendiami dla uczniów, innymi formami pomocy dla uczniów, wynagrodzeniami bezosobowymi, świadczeniami ZFŚS oraz świadczeniami MPKZP - będą wypłacane w KASIE tylko i wyłącznie w przypadku braku osobistego rachunku bankowego.

W okresie od 22 maja do 30 czerwca br. KASA MCE będzie czynna w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 14:00. Realizowane będą w te dni zarówno wpłaty, jak i wypłaty.

Wypłata wynagrodzeń za pracę będzie realizowana jak dotychczas - każdego pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

Począwszy od miesiąca lipca wypłaty wszelkich świadczeń oraz przyjmowanie wpłat odbywać się będzie na podstawie ustalonego z góry harmonogramu.

M-c

Dzień

Wyszczególnienie

LIPIEC

3

poniedziałek

wypłata wynagrodzeń pracowników

5

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

12

środa

wypłata świadczeń z ZFŚS

19

środa

wypłata świadczeń z MPKZP

31

poniedziałek

wypłata wynagrodzeń pracowników

SIERPIEŃ

1

wtorek

wypłata wynagrodzeń pracowników

2

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

9

środa

wypłata świadczeń z ZFŚS

31

czwartek

wypłata wynagrodzeń pracowników

WRZESIEŃ

1

piątek

wypłata wynagrodzeń pracowników

6

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

20

środa

wypłata świadczeń z MPKZP

29

piątek

wypłata wynagrodzeń pracowników

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 19