Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Uchwała Nr XIX/244/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.


Zarządzenie Nr 24/MCE/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.


Zasady rekrutacji - pobierz PDF

 
Ferie Zimowe 2018 Drukuj
piątek, 26 stycznia 2018 15:22

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Drukuj
czwartek, 21 grudnia 2017 15:02

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 477/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z 22 listopada 2017 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zmianami).


W wyniku przeprowadzonego konkursu do świadczenia ww. usług wybrano
Panią Joannę Mikucką.

Na realizację zadania w roku 2018 Gmina Knurów przeznaczyła 44 200,00 zł.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani objęciem opieką ich dzieci przez dziennego opiekuna proszeni są o kontakt z pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
al. Lipowa 12, pokój nr 315. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 02.

Dyrektor

(-) Anna Misiura

 
Gmina Knurów po raz drugi uhonorowana Certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji Drukuj
czwartek, 14 grudnia 2017 12:47


9 grudnia 2017 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zastępca Prezydenta Piotr Surówka oraz dyrektor i zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji, na uroczystej gali finałowej VII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” odebrali Certyfikat oraz Wyróżnienie Primus, które komisja certyfikacyjna przyznała Gminie Knurów.

 

Certyfikat potwierdza, iż uhonorowana jednostka samorządu terytorialnego podejmuje efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. W sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem wsparcia dla środowisk oświatowych,
inwestycji
w edukację i jej infrastrukturę oraz wdraża nowoczesne formy i metody kształcenia dzieci i młodzieży.

 

Wyróżnienie „Primus” otrzymują gminy, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Przyznanie Wyróżnienia „Primus” stanowi dowód, iż nagrodzona nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.


Szczegóły z wręczenia nagród na stronie http://www.lider-edukacji.pl/strona-49.

 
Program "MALUCH +" 2018 Drukuj
piątek, 03 listopada 2017 12:48


„Maluch +” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu „Maluch+”, już drugi rok istnieje możliwość ubiegania się

o dotację podmiotów niegminnych na tworzenie miejsc opieki.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do

  • jednostek samorządu terytorialnego (moduł 1 i 2);
  • podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2018 r. instytucje opieki nad dzećmi w wieku do lat 3 (moduł 3 i 4).

Na co można otrzymać dotację?

Dotację można otrzymać na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna oraz na ich funkcjonowanie.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Formularz oferty można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferty do modułu 3 i 4 należy składać do 17 listopada 2017 r.


Szczegółowe informacje o programie:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2018


Do pobrania: Program

 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2017/2018* Drukuj
środa, 18 października 2017 10:33

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

4 maja  2018 r.

9 czerwca 2018 r.

MSP-2

2 maja 2018 r.

12 maja 2018 r.

MSP-4

4 maja 2018 r.

26 maja 2018 r.

MSP-6

2 maja 2018 r.

17 marca 2018 r.

MSP-9

4 maja 2018 r.

4 listopada 2017 r.

1 czerwca 2018 r.

10 marca 2018 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1  rozporządzenia, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Proste płatności z ZUS Drukuj
środa, 18 października 2017 09:41

 
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
sobota, 14 października 2017 19:38

 

W środę 11 października 2017 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Uhonorowano placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

  1. Miejskie Gimnazjum nr 3 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym,
  2. Miejskie Gimnazjum nr 4 za progresję wyników dydaktycznych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

Wyróżnienia:

  1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  3. Miejskie Gimnazjum nr 3 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  4. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego za zajęcie 20 miejsca w Polsce i 5 miejsca na Śląsku w rankingu wyników egzaminów zawodowych oraz zdobycie tytułu „Złotej Szkoły”

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2017 r. uhonorowany został Pan Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 a obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Małgorzata Dorabiała – dyrektor Miejskiego Żłobka,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Ilona Wierzbowska-Pluta – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12,

Teresa Bochenek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Barbara Hankus – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Barbara Markowska – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Krystyna Grzesik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 3,

Anna Kamińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13,

Sylwia Alczyńska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Małgorzata Sznapka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Mariola Wojciechowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Stefania Stefaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Aleksandra Graboś – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście. Nauczyciele:

Eleonora Stępień z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Zbigniew Mikuła z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Lilianna Rudnicka z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Sikorska z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Joannę Bernasiuk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Michalik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Bożena Rudnik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Iwona Kasprzak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Henryka Adamus z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Alicja Działowy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Pracownicy administracji i obsługi:

Urszula Antończyk z Miejskiego Centrum Edukacji,

Barbara Telinga z Miejskiego Centrum Edukacji,

Józefa Skowronek z Miejskiego Centrum Edukacji,

Maria Urbaniak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Rudolf Franik z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Elżbieta Zegarska z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Krzysztof Skowroński z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Zdzisław Błaszczyk z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Karolina Żebrowska z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Helena Osięgłowska z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Anna Siudak z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Krystyna Salamandra z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Janina Spiecha z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Barbara Surówka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Małgorzata Oleś z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Józefa Chrzomnicka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Julian Rzewódzki z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Halina Bednarczuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Maria Gos z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Barbara Pietroń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Anety Rusin oraz pani Agnieszki Trębickiej.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 19