Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rekrutacja Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 08:13

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019/2020.


Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów prowadzona  jest z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem www.knurow.przedszkola.vnabor.pl.

Po wypełnieniu wniosku w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.


Rekrutacja potrwa do piątku 15 marca 2019 r., do godz. 15:00.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych placówek oświatowych oraz na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce przedszkola, nabór.


 
Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
czwartek, 28 lutego 2019 12:46

Zarządzenie nr 88/MCE/2019

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

zarządzam:

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów;

3)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) Adam Rams

Załącznik do zarządzenia 88/MCE/2019 - PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych - PDF


 
Ogłoszenie wyników Drukuj
wtorek, 11 grudnia 2018 08:37

Knurów, 10 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 427/MCE/2018 Prezydenta Miasta Knurów z 9 listopada 2018 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami).


Termin składania ofert upłynął 7 grudnia o godzinie 13:30. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Na realizację zadania w roku 2019 Gmina Knurów przeznaczyła 50 000,00 zł.


Dyrektor

(-) Anna Misiura

 
Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze Drukuj
piątek, 07 grudnia 2018 12:53

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaprasza przedszkolaków i uczniów klas 1-3 z trenu województwa śląskiego do udziału w próbie ustanawiania Rekordu Polski w kategorii: NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W WIELU LOKALIZACJACH.


Rekord będzie ustanawiany 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00. Dzieci będą malować obrazek (format A4) z wizerunkiem policyjnej maskotki "Sznupka".  Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola z województwa śląskiego do udziału w akcji. Rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie: bezpieczenstwo.crl.org.pl.

 

 

 

 
Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2019 roku Drukuj
piątek, 16 listopada 2018 11:52

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 427/MCE/2018 z dnia 9.11.2018 roku oraz w załączniku do Zarządzenia.

Do pobrania:

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
2. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
3. Załącznik nr 2 oświadczenia
4. Załącznik nr 3 projekt umowy
5. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
środa, 17 października 2018 14:40

W piątek 12 października 2018 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Nagrodzono placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

  1. Miejską Szkołę Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym
  2. Miejską Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie za osiągnięcie wysokich wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym

Wyróżnienia otrzymały:

  1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. F. Michalskiego w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
  3. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Grażyna Misztalewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Starek –dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Violetta Mucha – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Bogusława Golańska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Gabriela Cieślik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 7,

Agnieszka Sikora – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Justyna Kwaśniok – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Marzena Urbaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Dorota Stanek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Joanna Jojko – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.


Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście.

Nauczyciele:

Krystyna Grzesik z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Teresa Wilk z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Maria Boroń z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Maria Chudańska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Krzysztof Snitko z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Gabriela Palenga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Joanna Śleboda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Grażyna Wróblewska-Karkoszka z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Barbara Kwaśny z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Danuta Łukomska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Kazimiera Kowalczyk z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lucyna Suchanek z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Kazimiera Banaś z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Urszula Mostowska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Zarychta z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Wanda Mysłek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Ewa Paleczna z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Bożena Targos z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Helena Pietraszek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Wiesława Wieczorek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Jolanta Hyrsz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Izabeli Kierchner, Żanety Szczepanek, Magdaleny Kazimierskiej, Doroty Grabarczyk i Anny Gleń.

 

 
Mapa żłobków i klubów dziecięcych Drukuj
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 11:31

Mapa żłobków i klubów dziecięcych


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, mapę żłobków

i klubów dziecięcych.

Jest to nowe narzędzie, służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu, pokazywane są również dane tej instytucji, w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek bądź klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, a także liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.


Mapa żłobków nie tylko powinna ułatwić rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi, ale również zwiększy czujność nas wszystkich na placówki działające nielegalnie - bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Mapa dostępna jest pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 20