Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
środa, 19 lutego 2020 09:41

Zarządzenie nr 59/MCE/2020

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 19 lutego 2020 r.


w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

 

zarządzam:


1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22, 44-190 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent  Miasta

(-) Adam Rams


Załącznik do zarządzenia 59/MCE/2020 - PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych - PDF

 
REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KNURÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Drukuj
piątek, 07 lutego 2020 12:02

Zarządzenie nr 24/MCE/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów określa terminy postępowania na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
2 marca 2020 r. o godz. 8:00 (w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcia strony dla rodziców).

LINK DO PEŁNEGO ARTYKUŁU

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Drukuj
czwartek, 12 grudnia 2019 10:25

Knurów, 12 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 t.j. ze zm.) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 432/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów
z 14 listopada 2019 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.).

 

Termin składania ofert upłynął 10 grudnia o godzinie 13:30. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

 

Na realizację zadania w roku 2020 Gmina Knurów przeznaczyła 46 000,00 zł.

 

Dyrektor
(-) Anna Misiura

 
Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2020 roku Drukuj
piątek, 15 listopada 2019 11:39

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

 

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 432/MCE/2019 z dnia 14.11.2019 roku oraz w załączniku do Zarządzenia – Ogłoszenie o konkursie.


Do pobrania:


1. Ogłoszenie o konkursie
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
3. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
4. Załącznik nr 2 oświadczenia
5. Załącznik nr 3 projekt umowy
6. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
ROZWÓJ NAUK ŚCISŁYCH W GMINIE KNURÓW Drukuj
środa, 06 listopada 2019 23:15

 
Dzień Edukacji Narodowej 2019 Drukuj
piątek, 18 października 2019 07:52

W poniedziałek 14 października 2019 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną uroczystość związaną z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie.

Nagrodzono szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym uzyskały wyniki dydaktyczne powyżej średniej krajowej:

1. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

2. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka polskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

3. Miejską Szkołę Podstawową nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych uzyskanych z matematyki potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

4. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka angielskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie otrzymała wyróznienie za wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Knurów otrzymali:

Pani Małgorzata Czapla – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Aldona Rychlewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Jolanta Leśniowska – dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

Pani Elżbieta Tubacka – zastępca dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Monika Walczyk – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Klaudia Śliwińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Barbara Przerwa nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Katarzyna Pałka nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Barbara Lisowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Sylwia Surówka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pan Witold Długosz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Justyna Snitko – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,

Pani Małgorzata Bielicka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie.

Podziękowania dla osób, które w tym roku, po latach, zaprzestały pracy w strukturach oświaty.

 

Dyrektorzy:

Pani Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Jadwiga Salwa – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Violetta Mucha – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Krolowej Jadwigi oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Knurowie.

 

Nauczyciele:

Pani Brygida Pomarańska – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Jadwiga Cuber – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Pietroń – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Karina Szkatuła – z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Alicja Kusiak – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Stebel – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Barbara Baka – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Stanisława Kudzia – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Halina Marczak – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Irena Mazurek – z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Ewa Kowalik – z Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Janina Tkacz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Małgorzata Kliś – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,

Pani Zofia Giniewicz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Mariola Salonek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci klas drugich z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Kornelii Ciupek-Ciesielskiej.

 

 
Dzień Edukacji Narodowej Drukuj
poniedziałek, 14 października 2019 12:08

 
Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie Drukuj
piątek, 20 września 2019 10:10

 

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie


12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

1)    profilaktyczną opiekę zdrowotną;

2)    promocję zdrowia;

3)    opiekę stomatologiczną.

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych, z którymi Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń są:


1). Od 12 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń  prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D.

2). Od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Elżbietą Hildebrandt Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
z siedzibą pod adresem: 44-193 Knurów, ul. J. Kilińskiego 6.


Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.


Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.


Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.


Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.


Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udzielają poszczególni dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w Knurowie.


Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

(-) Anna Misiura


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 20