Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja o dowozie DDDS
Drukuj Email

PK-A/BT/4142/01/2017                                                                                                  Knurów, 6 kwietnia 2017 r.

 


I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW,

ZAINTERESOWANYCH DOWOZEM ICH DZIECI DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OŚRODKA UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Knurów bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), zwana dalej ustawą.

 


W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)     dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)     dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)     dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)     dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)     dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)     24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)     25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

(art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

 


RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

proszeni są w terminie do 31 maja 2017 r. złożyć w Kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji z siedzibą w Knurowie przy al.Lipowej nr 12

1)   wniosek o zorganizowanie dowozu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły czy ośrodka, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców składany na formularzu dostępnym w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa nr 12, w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej w Knurowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także na stronie internetowej www.knurow.edu.pl;

2)   aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

3)   skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół ponadpodstawowych lub ośrodków specjalnych).

Rodzicie/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do klas integracyjnych Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie, do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej nr 25 oraz do oddziałów integracyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Knurowie mogą składać stosowne wnioski za pośrednictwem tych szkół i przedszkola.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Edukacji (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 235 27 02.

 

 

Wersja PDF