Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Opiekun dzienny Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2012 12:50

 

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka, klubu dziecięcego jest dzienny opiekun.


Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniania przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.


Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna; z tym, że maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały Rada Miasta.


W celu zorganizowania opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna, gmina powinna rozpisać konkurs, zgodnie z art. 45 ww. cytowanej ustawy. Prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Rozpisanie otwartego konkursu ofert może mieć miejsce po zbadaniu sytuacji w kwestii zapotrzebowania na tę formę opieki w gminie, a także na zgłoszone wyraźne zapotrzebowanie rodziców dzieci, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki.


Warunki konkursowe ustala prezydent miasta ogłaszający konkurs.


Do konkursu mogą przystępować osoby:

1) które odbyły 160-godzinne szkolenie;
2) posiadają kwalifikacje : pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i odbyły 40-godzinne szkolenie uzupełniające;
3) które pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Z osobą, która spełnia wymagane warunki, podpisywana jest umowa jak wyżej.

 

Mając na uwadze powyższe zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Knurów zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna o wypełnienie załączonej do niniejszej informacji ANKIETY NR 1 i przesłanie jej na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą na adres : Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie (MZJOś), Aleja Lipowa Nr 12, 44-196 Knurów lub dostarczenie jej osobiście do MZJOś pokój nr 309.

 

Natomiast rodziców zainteresowanych sprawowaniem opieki nad ich dzieckiem przez dziennego opiekuna prosimy o wypełnienie ANKIETY NR 2 i przesłanie jej lub dostarczenie osobiście na adresy jak wyżej.


Dodatkowych informacji udziela się:

1) pod nr tel 32 235 27 02,

2) osobiście w pokoju nr 309 Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Aleja Lipowa Nr 12.

 

 


Grzegorz Niewidok