Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Stypendium Prezydenta Miasta Knurów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do Miejskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2012 14:52


Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr VI/91/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku przyjęła "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów".


Program ma charakter wsparcia motywacyjnego i jest uzupełnieniem podstawowej oferty pomocy materialnej dla uczniów udzielanej na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami). Program finansowany jest z budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej.


Program określa zasady, tryb i formy udzielania nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Knurów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Knurów, spełniających określone kryteria.


Program

Zasady udzielania Stypendium Prezydenta Miasta.


Stypendium Prezydenta Miasta Knurów mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spełniający łącznie następujące warunki:


1. Mieszkają na terenie Miasta Knurów.
2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w przypadku uczniów:

- szkół gimnazjalnych, są to laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,

- szkół ponadgimnazjalnych, są to finaliści olimpiad zgodnie z wykazem olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0 oraz posiadają, co najmniej dobrą ocenę z zachowania za ostatni okres klasyfikacji.


Zasady

Wniosek o przyznanie Stypendium.


Wniosek o przyznanie Stypendium mogą zgłaszać:

  1. Nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  2. Rodzice (opiekunowie prawni),
  3. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,
  4. Samorząd uczniowski.


Wzór WnioskuKatarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04