Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli


Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 430 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.


Dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie w terminie do 30 listopada każdego roku zobowiązani są do składania do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniającym:


1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,


2) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

i egzaminu maturalnego,


3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,


4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,


5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.


Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę:

1) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli,

2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,

3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli w Knurowie, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie prowadzi pani Agnieszka Biernat (32 235 27 02) – w zakresie wniosków o dopłatę do poniesionej przez nauczyciela opłaty, a w pozostałym zakresie – zastępca dyrektora MCE pan Tomasz Lewicki (tel. 32 235 27 03).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 430 ze zm.).Uchwała nr IV/49/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 r.


Zarządzenie nr 80/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2019 r. w/s wykonania Uchwały nr IV/49/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
Załączniki do Zarządzenia nr 80/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2019 r.

- wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego - PDF, DOC
- umowa - PDF, DOC
- aneks do umowy - PDF, DOC