Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Awans zawodowy nauczycieli Drukuj EmailNauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Knurów nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.


Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r,, poz. 393 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).


Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.


Miejsce składania dokumentów:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Kancelaria, pokój nr 307

tel.: 32 235 27 00


Sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi Tomasz Lewicki – zastępca dyrektora MCE.

Pokój nr 309

tel.: 32 235 27 03


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub kopie tych dokumentów, uwierzytelnione zgodnie z wymogami określonymi w art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): np. nauczyciel zamiast oryginału może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; nauczyciel także może zwrócić się bezpośrednio do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – organu który prowadzi postępowanie egzaminacyjne – o potwierdzenie odpisu dokumentu z oryginałem przez upoważnionego pracownika. Nauczyciel przygotowuje odpis (przez odpis należy rozumieć każde odwzorowanie oddające wiernie treść oryginału np. kserokopię lub skan) dokumentu, który wraz z oryginałem przedstawia (w dniu składania wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego), po uprzednim umówieniu się, dyrektorowi MCE lub jego zastępcy w celu porównania i potwierdzenia go z oryginałem na potrzeby toczącego się postępowania.
 • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem lub kopia aktu nadania, uwierzytelniona zgodnie z wymogami określonymi w art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły (przedszkola) zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.


Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie MCE (44-196 Knurów, al. Lipowa 12, pokój nr 314), a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 14 dni przez wyznaczoną datą.

Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Knurów. W skład komisji* wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


*Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
 • część II – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem.


Uwaga!

Od 1 września 2018 r., w wyniku zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzonych przez ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) zmianie ulegają zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Jednak do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 126 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), tj. obowiązujące do 31 sierpnia 2018 r.Formularz do pobrania

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.(pdf)

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.(doc)

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (doc)