Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r. Drukuj
środa, 27 maja 2020 17:19

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.

Placówki pod względem organizacyjnym są przygotowane na przyjęcie dzieci. Uruchomienie poszczególnych placówek będzie jednak uzależnione od rozwoju sytuacji zdrowotnej w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań, których wcześniejsze przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na skalę prowadzonych badań pracowników branży górniczej.


Wobec powyższego, decyzję o ponownym uruchomieniu placówek w zakresie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. będą podejmować poszczególni dyrektorzy, w zależności od konkretnej sytuacji, w której znajduje się placówka. Bliższych informacji organizacyjnych udzielają dyrektorzy placówek oświatowych, a stosowne komunikaty w zakresie ponownego otwarcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych miejskiego żłobka oraz miejskich szkół i przedszkoli.


Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 25 do 29 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
środa, 20 maja 2020 16:24

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę potwierdzonych zakażeń informuję, że organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r. Dyrektorzy jednostek, którzy wnioskowali do Prezydenta Miasta o przyjęcie takiego rozwiązania na kolejny tydzień, wobec dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 na Śląsku i sytuacji, która nie pozbawia aktualności ostatnich zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z 7 maja 2020 r. byli zgodni, że obecnie nie wskazany jest powrót dzieci do placówek oświatowych. Z zebranych przez nich informacji wynika, że obecnie bardzo niewielu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły. Miejskie Centrum Edukacji jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, rozeznaje aktualne możliwości przebadania pracowników mających pracować bezpośrednio z dziećmi oraz na bieżąco monitoruje, czy nie pojawiły się przesłanki umożliwiające ponowne otwarcie placówek w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach stopniowego uruchamiania pracy szkół i placówek oświatowych.


Niezależnie od powyższego, dyrektorzy opracowali wszelkie niezbędne procedury uwzględniające aktualny stan prawny i wytyczne MEN, MRPiPS, MZ oraz GIS, umożliwiające funkcjonowanie placówek w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Od 25 maja dyrektorzy planują powrót do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowa organizacja tych zajęć będzie uzależniona od specyfiki oraz możliwości danej placówki i zidentyfikowanych przez dyrektora potrzeb, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci. Także od 25 maja 2020 r. uczniom klas VIII szkoły podstawowej zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów i wytycznych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.


Jednocześnie informuję, że 14 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 855), które prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznaje uprawnionym nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
środa, 13 maja 2020 12:04

W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni i zalecającym ostrożność w ponownym otwieraniu przedszkoli i żłobków ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 informuję, że organ prowadzący uwzględnił wniosek dyrektorów i podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest wyłącznie ochroną zdrowia i życia dzieci oraz personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym rejonie ma charakter wyjątkowo dynamiczny, a adekwatna reakcja oraz możliwość zaplanowania i wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, w dużej mierze uzależniona jest od decyzji na szczeblu krajowym i opinii służb sanitarnych. Zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje do 24.05.2020 r.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
wtorek, 05 maja 2020 14:13


W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), które wchodzi w życie 6.05.2020 r., została dopuszczona możliwość otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Nie oznacza to jednak powrotu do normalnego trybu pracy placówek z okresu sprzed pandemii. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej dokonanej przez rodziców dzieci, ale także od analizy przeprowadzonej przez dyrektora jednostki, który tworząc wewnętrzne zasady i procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia musi dawać rękojmię zachowania restrykcyjnego reżimu sanitarnego, uwzględniającego obowiązujące normy prawa oraz wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (ostatnie wytyczne GIS są z 4.05.2020 r.).

5.05.2020 r. odbyła się kolejna narada on-line z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiego Żłobka zorganizowana przez MCE z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W wyniku analizy aktualnej sytuacji wymagającej wyjątkowego przygotowania organizacyjnego (procedury, zakupy etc.), dyrektorzy przedszkoli/szkół oraz Miejskiego Żłobka po rozeznaniu sytuacji z rodzicami dzieci ustalili, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych dotyczących BHP i GIS wystąpią do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Jednocześnie dyrektorzy zapowiedzieli, że najpóźniej 6.05.2020 r. skierują do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach stworzone przez siebie procedury z prośbą o zaopiniowanie.

Wobec powyższego, mając na celu ochronę zdrowia i życia dzieci oraz personelu organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Oznacza to, że planowana data ponownego otwarcia tych placówek dla rodziców dzieci, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania to 18.05.2020 r. Szczegółowych informacji organizacyjnych należy szukać na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz miejskiego żłobka.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 24.05.2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
czwartek, 30 kwietnia 2020 13:37

Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie wcześniej niż 6 maja 2020 r. będą mogły wrócić do żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Decyzja o otwarciu tych placówek musi jednak uwzględniać ograniczenia, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


30 kwietnia 2020 r. odbyła się kolejna narada z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowana przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W chwili obecnej szczegółowo analizowana jest sytuacja w  miejskich placówkach oświatowych, która ma pozwolić wypracować optymalne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci i personelu. Ostateczna data otwarcia przedszkoli i żłobka oraz zasady dostępności placówek dla dzieci w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 maja 2020 r.

Do 24 maja 2020 r. szkoły podstawowe dla uczniów dla I – VIII prowadzą kształcenie wyłącznie na odległość.(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych i przedszkolach przedłużone do 24 maja 2020 r. Drukuj
piątek, 24 kwietnia 2020 14:24

Minister Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych
i przedszkolach.

W związku z pandemią koronawirusa MEN ustalił, że egzaminy ósmoklasisty w 2020 r. odbędą się w terminie od 16 do 18 czerwca.


W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa.


(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
Kształcenie na odległość Drukuj
piątek, 10 kwietnia 2020 08:16

Kształcenie na odległość w szkołach podstawowych i przedszkolach

przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.


Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 26 kwietnia 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Komunikat MEN wraz treścią rozporządzenia dostępne są tutaj (link).

W związku z pandemią koronawirusa MEN przełożył terminy egzaminu ósmoklasisty na inny termin, który zostanie ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa.


(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
Rekrutacja do klas pierwszych Drukuj
czwartek, 26 marca 2020 13:06

 

Rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych


1 kwietnia 2020 r. rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Knurowie.

Harmonogram czynności związanych z rekrutacją na rok szkolnym 2020/2021 został określony przez Prezydenta Miasta Knurów zarządzeniem nr 7/MCE/2020 z 13.01.2020 r., a obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zostały określone w uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z 15 lutego 2017 r. (link: http://knurow.edu.pl/index.php/szkoy-podstawowe/nabor).

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, złożenie dokumentów w naborze – dotyczących zarówno zgłoszenia kandydata jak i dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów – będzie możliwe np. poprzez przekazanie ich e-mailem do szkoły (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia, oświadczenia lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności) bądź poprzez pozostawienie w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do placówki.

Szczegółowych informacji związanych z naborem proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20