Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

 
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie Drukuj
piątek, 03 lutego 2017 09:12

Załącznik do zarządzenia nr 48/MCE/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 03.02.2017

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

OGŁASZA

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów

 

1. Do konkursu może przystąpić:


1)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a)    ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

b)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)    przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f)     nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);

2)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne (lub ukończył kolegium nauczycielskie – dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola) albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1
lit. b – i;

3)   osoba niebędąca nauczycielem, która:

a)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b)    ukończyła studia magisterskie,

c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

f)     spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 lit b, e, g, i.

2.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3;

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)    oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1721);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie” w terminie do 20 lutego 2017 r. na adres:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12

(kancelaria, pokój nr 307)

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Knurów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wzory oświadczeń składanych przez osoby przystępujące do konkursu znajdują się w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 235-27-03 lub 32 235-27-00.

 

Prezydent Miasta Knurów
(-) Adam Rams


1. Wzory oświadczeń składanych przez osoby przystępujące do konkursu - pobierz

 


 
Reforma oświaty Drukuj
czwartek, 02 lutego 2017 08:35

 
Informacja Drukuj
wtorek, 27 grudnia 2016 07:57

Zawiadomienie o zmianie nazwy

Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zmieni nazwę na Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie[1]. Zmiana ta nie wpływa na ważność i ciągłość umów oraz porozumień zawartych z Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych w Knurowie. Jednocześnie zawiadamiam, że zmianie ulega jedynie nazwa; Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zachowuje wszystkie pozostałe dane, w tym adres, numery telefonów, NIP, REGON, numery rachunków bankowych, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

Proszę o uwzględnienie nowej nazwy w Państwa rejestrach, ewidencjach oraz we wszystkich dokumentach adresowanych do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.[1] Uchwała nr XXVI/348/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r.

 
Informacja w sprawie budowy żłobka Drukuj
piątek, 04 listopada 2016 12:57

 
Wykaz konkursów organizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2016/2017 Drukuj
środa, 02 listopada 2016 14:51


ORGANIZATOR

KONKURS

TERMIN

MP nr 7

Miejski Konkurs „Knurów moje miasto”

czerwiec 2017 r.

Mieski Konkurs „Podziękujmy poetom”

maj 2017 r.

MP nr 13

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny – konstruowanie gier z wykorzystaniem surowców wtórnych

luty 2017 r.

MSP nr 1

Miejski Konkurs „Każdy znaczek wspiera misje”

październik 2016 r.

styczeń 2017 r.

Międzyszkolny Konkurs „Wiem wszystko” dla uczniów klas III MSP

kwiecień 2017 r.

Miejski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

styczeń 2017 r.

Miejski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców z okazji Dni Knurowa

czerwiec 2017 r.

MSP nr 2

Miejski Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej

12 stycznia 2017 r.

Miejskie Zawody w Minikoszykówce Chłopców i Dziewcząt

styczeń 2017 r.

Powiatowe Zawody w Minikoszykówce Chłopców i Dziewcząt

luty 2017 r.

Miejski Konkurs Ortograficzny

7 lutego 2017 r.

MSP nr 4

Miejski Konkurs Ortograficzny

kwiecień 2017 r.

MSP nr 6

Miejski konkurs matematyczny

maj 2017 r.

Miejskie zawody w piłce nożnej chłopców

październik 2016 r.

Miejskie zawody LA (wspólnie z MSP nr 7)

maj 2017 r.

MSP nr 7

Powiatowy konkurs j. angielskiego o tytuł „Mistrza Poziomu Podstawowego”

30 marca 2017 r.

Miejski konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III

marzec/kwiecień 2017 r.

Miejski konkurs recytatorski „Spotkania zamkowe”

marzec/kwiecień 2017 r.

Międzyświetlicowy konkurs plastyczno-techniczny „Biżuteria dla mojej mamy”

kwiecień 2017 r.

Miejskie zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

maj 2017 r.

MG nr 1

Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II

maj 2017 r.

Międzygimnazjalny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

listopad/grudzień 2016 r.

MG nr 2

Maraton Pisania Listów Amnesty Internationale dla uczniów klas VI MSP i uczniów MG

9 grudnia 2016 r.

Gimnazjalna Spartakiada Lekkoatletyczna dla gimnazjalistów

koniec maja 2017 r.

 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2016/2017* Drukuj
piątek, 07 października 2016 11:08

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

6 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

MSP-2

2 maja 2017 r.

13 maja 2017 r.

MSP-4

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MSP-6

31 października 2016 r.

22 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MSP-7

31 października 2016 r.

22 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MG-1

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

MG-2

2 maja 2017 r.

6 maja 2017 r.

MG-4

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

27 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

ZS-P

31 października 2016 r.

4 lutego 2017 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

3 czerwca 2017 r.

ZS-1

2 maja 2017 r.

19 listopada 2016 r.

16 czerwca 2017 r.

1 kwietnia 2017 r.

 

*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.


 

 
Godziny otwarcia szkolnych placów zabaw. Drukuj
czwartek, 29 września 2016 03:02
Placówka Dni tygodnia Godziny otwarcia Uwagi
MSP 1 codziennie 7.00-21.00
MSP 2 pon. - pt. 16.00-20.45 Za okazaniem dowodu tożsamości, klucz u sprzątaczek
ZS-P pon. - pt. 8.00-21.00
sob.-ndz. 10.00-21.00
MSP 4 codziennie 7.00-16.00
MSP 6 pon. - pt. 16.00-20.00
sob.-ndz. 8.00-20.00
MSP 7 pon. - pt. 15.00-20.00
sob.-ndz. i święta 10.00-20.00
ZS nr 1 pon. - pt. 16.30-20.00 Przewidywane zamknięcie
sob. 9.00-21.00 w celu usunięcia usterek
ndz. 6.00-21.00
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11